Semrush 2020 Trend Raporunda Öne Çıkan “Trendyol”

SEO alanındaki en bilinen araçlardan biri olan Semrush 2020 yılı için search ve website bazlı trend raporunu yayınladı. Raporda Trendyol’un durumu dikkat çekici görünüyor.

Trendyol, giyim markaları arasında nike.com’dan sonra 2. sırada yer alıyor. Aylık ziyaretçi sayısı yaklaşık 117 milyon ve bu rakam geçen yıla göre %39 seviyesinde bir artış göstermiş. Bu trafik artışında markanın 2020 yılında izlediği agresif reklam politikalarının, kampanyaların ve sosyal medyanın etkisi yadsınamaz.

Raporu tüm detaylarıyla incelemek için tıklayın..

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store